Etapes

La comunitat d’Epiqueia està dividida en subcomunitats des d’Educació Infantil fins a Educació Secundària.

Totes les comunitats acullen nens d’una franja d’edat en què conviuen, alhora, nens d’edats diferents. Aquestes petites comunitats multiedats permeten una gran riquesa de vida i d’aprenentatge: aprenentatge entre iguals, processos d’anticipació i de reforç, ampliació del camp de les afinitats i dels interessos. A més, el sociograma d’un grup multiedats aporta una notable diversitat de rols: un infant comença essent dels petits de la seva comunitat per passar, al curs següent ―en què alguns sortiran del grup i altres hi arribaran―, a ser dels mitjans, i acaba essent, al cap d’un curs més, dels grans. Això permet que els rols dels nens canviïn i no se’n doni una cronificació.

El grup multiedat subratlla l’heterogeneïtat i ens situa en una realitat plural i diversa de processos i de propostes –allunyada dels pressupòsits d’homogeneïtat i d’estandardització― donant molt més marge perquè cada infant es desenvolupi i aprengui al seu ritme sense  frens ni presses.

Les tres comunitats tenen espais de trobada i de treball en comú: els mitjans acompanyen els petits en la lectura; i els grans, segons els seus talents personals, acompanyen petits i mitjans en situacions diverses.

Infantil
Primària
Secundària